(Örnsköldsvik 2024-02-14) Vi väntar på svar, förhoppningsvis efter semestern 2024, troligt innan februari 2025 men det kan ta ända till februari 2026. 

Regeringen

Överklagan

Beslut som överklagas

Byggsigurd AB ( nedan exploatören) överklagar Länsstyrelsen Västernorrlands (nedan Länsstyrelsen) beslut den 18 januari 2024, dnr 7507-2023, att upphäva Örnsköldsviks kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Järved 1:101 och del av Järved 1:326, Järvedstrand med stöd av 11 kap. 11§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Yrkande

Byggsigurd yrkar att regeringen upphäver Länsstyrelsen beslut och fastställer Kommunfullmäktiges i Örnsköldsviks kommun beslut om antagande av detaljplan för Järvedstrand. 

Motivering till överklagandet

Vi anser att Länsstyrelsen har tolkat sin version i lagarna för att fälla planen och inte undersökt om vår tolkning följer lagen. Vi anser därmed att detaljplanen är felaktigt prövad av Länsstyrelsen.

Det är logiskt att begära dispens för att bättre uppfylla allemansrätten och strandskyddslagstiftningens syften och intentioner. Dispens som begärs, 250 m privat strand, där fri passage utgår. Området har idag 600 m stängd strand, vi tar 250 m i anspråk men tillskapar samtidigt 250 m extra vid tillskapandet av ön, därefter erbjuds 600 m strand öppet för allmänheten. Ett välbesökt rekreations- och bostadsområde i Övik. Vi behöver tydliga gränser mellan det privata och det offentliga. Värna om det privata och samtidigt bli välkomnande för besökare, får inte kännas som man inkräktar på den privata sfären utan naturligt och inbjudande att vistas. Tydligt att Ön är för alla, Multisportsplanen och lekparken är för alla och att udden är för alla. Känna sig bekväm att bada, fiska, grilla och aktivera sig.

Byggsigurd AB 2024-02-07                     Dnr 7507-2023

Lika logiskt är det att om området ritas för fri passage efter hela sträckningen vill de som flyttar dit att vi begränsar antalet som går framför deras villor och avhåller allmänheten från området. Hav, sprängsten som erosionsskydd och sedan en asfalterad gång- och cykelbana uppfyller första stycket i MB kap. 7 18§f, men den versionen av området blir verkligen mycket sämre för de som besöker området och för dem som väljer att flytta dit. Exploatörens vision är att bjuda ner till vattnet, inte att begränsa möjligheten för allmänheten. 

För oss är allemansrätten grundläggande för att säkerställa att människor har möjlighet

att njuta av naturen. Friluftslivet har många fördelar, inklusive förbättrad folkhälsa och

välbefinnande. Mötesplatsen mellan land och vatten är något som människor värdesätter

högt, med den öppna landskapsbilden och möjligheterna till olika aktiviteter. Att återställa strandområden för allmänheten och särskilt få möjlighet att återigen bjuda ner barn och ungdomars till fiske och bad vid vattnet i Järved är något vi värderar högt. Varför stirrar vi oss blind på en liten sträcka av fri passage med sprängsten som erosionsskydd mot havet och asfalterad gång och cykelväg när vi har möjlighet att göra något mycket bättre för alla?

Tillämpa proportionalitetsprincipen – att inte överdriva reaktionerna på små avvikelser.

Byggsigurd AB 2024-02-07                     Dnr 7507-2023

Området blir genomförbart genom att byggnaderna som funktion måste ligga ända ner mot vattnet för att ge plats åt en rad bakom. Detta för att nå hög exploateringsgrad för att sprida ut riskerna i mindre enheter på fler objekt och flertalet exklusiva fastigheter efter vattnet som kan ta större andel av riskerna.

Alternativet bär sig inte och riskerna blir för höga = fortsatt industriområde. Bevis: PEAB lämnade projektet med motivering att saneringen är större än väntat och riskerna är för stora. Det omöjliga görs möjligt i enlighet med avsteg enligt MB kap 7 18§f. 

Hade det gått att genomföras på annat sätt hade det varit gjort. Det är nu 20 år sedan PEAB lämnade in detaljplan för ett bostadsområde i Järvedstrand. Tänk på alla som har förvägrats möjlighet att besöka detta blomstrande rekreations- och bostadsområde vid vattnet i Järved.

Kap. 12 Fri passage s.76 – 77, Regeringens proposition 2008/09:119

Skälen för regeringens förslag: Även om stor restriktivitet bör gälla för att ta i anspråk mark inom strandskyddat område kommer situationer att uppstå när det kan vara motiverat med undantag från strandskyddet, bl.a. för att bygga bostäder i vissa fall. Byggande helt nära stranden kan innebära att tillgängligheten för allmänheten helt försvinner. I de flesta fall bör det dock vara möjligt att undvika att ta området närmast vattnet i anspråk. I vissa fall kan den åtgärd som ska genomföras med stöd av planen ha en sådan karaktär att området närmast stranden måste tas i anspråk.

Sammanfattning

Det är exploatörens uppfattning att detaljplan för Järvedstrand uppfyller gällande bestämmelser om strandskydd. Länsstyrelsens beslut bör således upphävas och kommunens detaljplan fastställas.

Med vänlig hälsning,

Fredrik, Byggsigurd 

Hej! (Örnsköldsvik 2024-01-19)

Först vill vi verkligen betona att denna detaljplan för Järvedstrand är bättre för alla än den detaljplan Länsstyrelsen vill få oss och kommunen att bygga. Just det faktum att denna detaljplan bättre uppfyller strandskyddslagens syften och intentioner. Detaljplanen bjuder in allmänheten till området och bjuder på härliga rekreationsmöjligheter för alla vid vattnet i Järved, samtidigt som den värnar om det privata för de som flyttar till området. Området är för viktigt och läget är för unikt för att lämnas som det är och dessutom är Länsstyrelsen version omöjlig att genomföra ekonomiskt vilket innebär fortsatt industriområde. Byggsigurd har bett Länsstyrelsen om samarbete, hjälp att koppla området till rådande lagar och bett om förslag, men tyvärr ingen återkoppling. 

Industriområdet har idag 600 meter stängd strand, där vi begär dispens för 250 m men öppnar upp nya 600 m tillgängligt för allmänheten med hjälp av tillskapandet av en ö. Järved har idag ca 1,7 km strandlinje öppet för allmänheten och efter denna detaljplan ca 2,3 km. Vi lutar oss mot regeringens formulering att områdets karaktär gör att vi kan beviljas dispens på grund av att vi bättre uppfyller strandskyddslagens syften och intentioner, samtidigt som planen blir genomförbar. 

Av någon outgrundlig anledning hade vi detta tråkiga beslut från Länsstyrelsen på känn även fast vi trodde att detaljplanen skulle godkännas. Exploatören förstår inte Länsstyrelsen beslut och framförallt inte de grunder och motiveringar de hänvisar till och följaktligen fattat beslutet på. Vi anser att Länsstyrelsen har tolkat sin version i lagarna för att fälla planen och inte lagt tid och undersökt om vår tolkning följer lagen. Vi anser därmed att detaljplanen är felaktigt prövad av Länsstyrelsen. 

Tillsammans med kommunen kommer vi att överklaga beslutet till regeringen och önskar naturligtvis att beslutet ändras till ett godkännande av detaljplanen. 

Den framtid vi önskar i morgon måste vi bygga idag!

Med vänlig hälsning,

Fredrik, Byggsigurd 

Välkommen hem!
När vi drömmer och fantiserar om Järvedstrand ser vi en framtid som många kan tycka futuristisk och onåbar. Vi är Civilingenjörer, arkitekter, ingenjörer och alla som bryr sig om Järved och tillsammans i projekteringen är vi alla imagineers. Vi har alla en längtan efter ett hållbart samhälle, många tror att det är omöjligt och försent – det gör vårt arbete ännu viktigare och vi behöver visa och leda vägen nu! Självklart kan vi bo och leva i samspel med naturen, självklart är detta en bra investering för just er familj, ett inbjudande och inkluderande område för Järved och världsklass i vårt Örnsköldsvik! Den framtid vi vill ha i morgon måste vi bygga idag! Låt drömmar förverkligas! Välkommen!

Presentation av projekt Järvedstrand!

Järvedstrand blir ett socialt område som bjuder in alla till frisklivsaktiviteter i och i anslutning till vattnet och stranden. Kronjuvelen blir en ö med bad. Området dimensioneras för bostäder åt 100 familjer och för att bli hela Järveds nya pärla vid vattnet. Hit flyttar man för området sprudlar av liv och få Villan & sommarstugan i ett!

En dröm trygg att investera i!

Ön - Hela Järveds nya pärla

Dubbla broar, parkmiljö med sommaräng, buskar, träd och gräsytor för solbad, badplats, båtplatser, gästbryggor, fiske, grillplats, utegym och motionsspår! En bro är öppningsbar, snyggt sågindustritema och ön fullständigt sprudlar av skratt, liv och rörelse! Multisportsplan! Föreningshus!

Investera i ett aktivt liv!

Målsättning för Miljö, Pengar & Hälsa

Ett blomstrande bostadsområde bygger på stabila grunder och älskvärda värden. Hälsan för familjen är viktigast och den kommer genom sunda hus, socialt umgänge och stimulerande gemenskap. En bra investering skapar pengar – en förutsättning för både lycka och frihet. Tänk och bygg som naturen och tillför inte mer koldioxid som förstör balansen i atmosfären! Detsamma gäller under alla driftsår!

Hållbara mål ger en trygg investering!

Sanering - Städa in framtiden!

Området kommer med en last från gamla synder. Från tider man inte visste bättre och när man började få kunskap kändes det för jobbigt och man lät det vara. En skuld är alltid en skuld men en miljöskuld är tydligen bara en delvis skuld. Vi som flyttar hit har med stolthet bidraget till ren naturmiljö!

Sanera marken och er familj har gjort en fantastisk insats för naturen, ni är hjältar!

17 kanalvillor och en kan bli er!

Tittar ni noga på bilden och drömmer lite så ser ni er båt vid bryggan i slutet av altanen på bilden. Bilarna står tryggt på laddning inne i garaget och suger el direkt från solen via era solpaneler på taket. Er dotter är även hon i garaget och sitter vid hobbybänken och skruvar på sin drönare och grabben är på multisportsplanen och spelar innebandy ute med sina kompisar.

Ett läge trygg att investera i!

Världens perfekta radhus! 30st, 2 varianter

Skämt och sido, ett perfekt radhus finns inte. Ett hus för mig är summan av alla kompromisser och det kan bli väldigt bra om man har tydlig vision, värderingar och bra förutsättningar. Radhusen är optimerade för livets alla flöden – Signatur Järvedstrand, det är livskvalitéet! Välkommen att läsa mer.

Investera i en välkomnande utsikt!

Etapp 2 - Säljstart 2023, byggstart 2024

Dagens teknik och framsteg gör att man kan bygga väderskal som inte var ekonomiskt försvarbart eller ens tänkbart men nu kan byggas även uppe i norr hos oss! Glashus som suddar ut gränserna mellan inne och ute, inredda rum ute, sovrum med yta ute, atrium och öppningsbara tak. Solen matar solcellerna och solinstrålning kontrolleras med kepsar med stöd från simuleringar och energiberäkningar.

Exklusivitet - Signatur Järvedstrand

Etapp 3 - Säljstart 2025, byggstart 2026

Livets efterrätt är arbetsnamnet för lägenheterna i Järvedstrand som stått som förebild för succéprojektet Egypten och de 100 lägenheterna som byggdes i centrum som nu lånar tillbaka och utvecklas ytterligare! Vad sägs om en plattform 30 meter ut i havet med bad, bastu, solbad, kök, sällskapsrum. Alltid gratis kaffe och något att prata med!

Barnbarnen längtar tills ni flyttar hit!