Välkommen hem!
Frågan är när? Vi tror idag 2023-09-12 att vi kan starta sanering av området oktober 2024 och start byggnationer januari 2025. Första möjliga inflyttning blir alltså 2025.

Uppdatering 2023-09-12

Vår kära men ej fungerande planavdelning i Örnsköldsvik har på all den tid de har haft endast fått fram en liten text om tre stycken om varför detaljplanen för Järvedstrand skall få dispens från fri passage. Varför behöver man söka om dispens från fri passage? Bra fråga men det gäller att all ändring av en detaljplan skall prövas på nytt. Även fast hela området idag har hävt strandskydd och ingen tillgänglighet för allmänheten så skall en ytan närmast vattnet sparas till allmänheten om områdets detaljplan ändras om det inte är omöjligt. 

TEXT från planbeskrivningen FRI PASSAGE:

Av 7 kap 18 f § st. 1 MB framgår att ett beslut om att upphäva strand- skyddet inte ska omfatta ett område som behövs för att mellan strand- linjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggning- arnas funktion.

Nästan hela planområdets strandlinje är innanför tidigare nämnda stängsel, uppsatt för att avhålla allmänheten från att beträda det förore- nade och osäkra industriområdet. Detta innebär att området även vid ett återinträdande av strandskyddet (vilket sker när denna nya detalj- plan ersätter gällande detaljplan) saknar betydelse för strandskyddets syften eftersom området fortsatt är otillgängligt för allmänheten. Som nämnts tidigare saknar området också betydelse för bevarandet av goda livsvillkor för djur och växter på grund av föroreningarna, och för vissa djur även på grund av stängslet. Detsamma gäller om denna detaljplan inte genomförs – området fortsätter då vara ett inhägnat om- råde planlagt för industri.

Sammantaget behövs ingen fri passage i detta område eftersom detalj- planen inte strider mot huvudsyftet med bestämmelsen om fri passage – att bevara strandområden värdefulla för friluftsliv och bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtliv. Som konstaterats saknar områ- det idag betydelse för strandskyddets syften och ett genomförande av detaljplanen skulle i förhållande till nollalternativet innebära stora po- sitiva effekter för strandskyddets syften. Ett genomförande av detalj- planen skulle inte omöjliggöra allmänhetens tillträde till strandområ- det utan i stället möjliggöra detta. Allmänna gator och gång- och cy- kelvägar kommer leda allmänheten till den nyanlagda ön och generellt till ett idag otillgängligt strandområde i Örnsköldsviks centralort.

Exploatören har ordet.                                                    1/3

Jag minns en härlig solig dag i mitten av 80-talet när vi barn i Järved var och fiskade i kanalen. Vi brukade släpa ner en stor regntunna och fylla den med havsvatten och sedan la vi fisken vi fiskade upp i tunnan. Vissa dagar kunde den bli så full att vi behövde tömma den innan vi hade fiskat klart för dagen. Just den här dagen hade det börja blåsa så vi flyttade oss från Järveds småbåthamn in i skydd bakom ön. Det blev vindstilla, varmt och för oss fiskare blev vattnet spegelblankt så vi kunde se när fisken nappade. Jag fann mig själv beundrande se ut över ön som då betades av får medans värmen fyllde min frusna lilla kropp. Jag fylldes av en härlig känsla att här vill jag bygga och här vill jag bo när jag blir stor.

Intentioner och Syftet med strandskyddslagstiftningen är inte att förhindra utveckling utan enligt MB kap 1, 1§ hållbar utveckling att enligt MB kap 7, 13§ trygga eller ge allmänheten tillgång till strandområden och bevara eller skapa goda livsvillkor för djur och växtlivet. Område har fastnat i denna diskussion sedan PEAB ställde ut detaljplanen 2004 – i snart 20 år och går den inte igenom nu så är allemansrätten och strandskyddet för alltid förlorad! Tänk alla pensionärer som varit intresserade av ett härligt inbjudande område vid vattnet i Järved, vissa som bostad och vissa som återkommande besöksmål! De har blivit förvägrade denna möjlighet, många är döda idag eller har inte längre möjligheten att flytta. Det finns ingen tok som oss som är beredd att lägga 20 nya år på en detaljplan! Vi ber er att öppna ögonen och se hur allemansrätten och strandskyddet återinförs i området! Området omvandlas i linje med strandskyddslagstiftningen. Projekt Järvedstrand glänser när det gäller syftet och intentionerna i strandskyddslagstiftningen. 

I enlighet med regeringens förslag prop 2008/09:119 s 76 har vi säkerställt att frågan om fri passage har beaktats. Fri passage är viktigt men just här försämras området av fri passage, en liten tuva får inte fälla hela lasset. Vågskålen väger över – vi åberopar proportionalitetsprincipen! 

Exploatören har ordet – Fri Passage                                                      2/3

I stort sett hela området är ett inhägnat industriområde och redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 7 kap 18c§ i MB. För tre fastigheter uppe vid herrgården är husen placerade utanför 100 m strandskyddsområdet men fastigheten, tomten hamnar lite innanför. Området bredvid herrgården sköts om som om den tillhör herrgården och är således redan anpråkstagen i enlighet med punkt 1, 18c§ och dessutom i kombination med den del som blir kvar, endast en liten trekant, där gäller punkt 2 i 7 kap 18c§ i MB Genom att gång/cykelväg skär av området och ett inhägnat industri område avskiljer området närmast strandlinjen. 

Avsteg eller dispens från första stycket 18§f 7 kap miljöbalken görs och fri passage utgår framför nio strandvillor och fyra kanalvillor se bild och motiveras enligt 18§f 7 kap miljöbalken på grund av byggnadernas funktion måste ligga vid vattnet och det blir omöjligt att erbjuda fri passage. 

Bilden nedan visar att tre strandvillor utgått som kompensation för fri passage, grönt område till vänster i bilden. Detta för att skapa ett bättre område för alla. Nu tillskapas en större sammanhängande udde med plats för brännboll, sandstrand, grillplatser, sagolik kvällssol och vattenspegel med vy över Öviks stad. Man får acceptera att passagen går inom strandskydds-området men bakom strandvillorna och fyra radhus men flyter naturligt igenom området. Fri passage är en fungerande lösning på många ställen i Sverige. Men att skapa fri passage här och då vika ner mot de då tolv strandvillorna för att sedan gå framför dem och sedan vika in i området igen är bara för de fräcka. Inget för normala människor, inkräktar i den privata sfären och tar en onaturlig omväg – bara för att området skall få byggas! – Det är inte vårt Sverige! Hav-sprängsten-asfalterad gång främjar inte barn och ungdomars rätt till fiske och bad eller rekreation för alla vid vattnet. Men det gör Udden med utsikt över stan, yta för brännboll, Lekområdet med multisportsplanen, lekpark och toaletter, Ön med vackra broar, utegym, löpslinga, grillplatser, gästkaj och badplatser samt Sågverksparken med boule, bollsport, toaletter mm. Här mår alla bra, vid vattnet i Järved. Detta är vår vision, den dröm vi alla vill förverkliga! Bostads- & Rekreationsområde vid vattnet för alla. Av Järveds ca 2,3 km strand som inkluderar ett naturreservat får man acceptera att man inom strandskyddsområdet får gå bakom nio strandvillor och fyra kanalvillor, totalt 250 m. 

 

Motiv: Projektet innehåller mycket risker vilka väger över om vi inte kan hitta sätt att hantera dem. 

Området blir omöjligt att genomföra om inte byggnaderna i framkant ligger ända ner mot vattnet för att ge plats åt fler fastigheter som kan ta delar av risk. Fastigheterna behöver panoramautsikt utan insyn för att betinga ännu högre värde för att kunna belastas med ännu högre risker. Slutsats: Exploatören behöver hög exploateringsgrad för att sprida ut riskerna i mindre enheter på fler objekt. Exploatören behöver exklusiva fastigheter som kan ta större andel av riskerna. Byggnaderna måste som funktion ligga ända ner mot vattnet utan panoramainsyn från fri passage. Vi behöver tydliga gränser mellan det privata och det offentliga samt plats för att skapa alla härliga och inbjudande rekreationsmöjligheter vid vattnet i Järved. Området belastas av främst förorenad mark, dyra 

 

 

Exploatören har ordet – Fri Passage                                                                                        3/3

återställande-kostnader, trasiga kajer, dyra och stora strandskyddsfrämjande åtgärder som, ny kanal, återskapa ön, två broar varav en trafikverket-klassad och den andra öppningsbar, multisportsplan, lekpark, sandstränder och toaletter för allmänheten. Dessutom är industrifastigheten centralt placerad, med kontor, stor hall med travers och djuphamn vilket betingar ett högt värde. 

BEVIS på att ge plats för fri passage i detaljplanen får för stora konsekvenser och projektet blir inte genomförbart. Vi, exploatören ser ingen annan väg för genomförandet av detaljplanen. PEAB lämnade projektet med motivering att saneringen är större än väntat och riskerna är för stora. Det omöjliga görs möjligt i enlighet med avsteg enligt MB kap 7 18§f. Området bärs riskmässigt av hög exploateringsgrad, innebär fler fastigheter delar på risken samt flertalet exklusivare fastigheter efter vattnet vilket bär högre andel av riskerna. Genomförbarhet, inte ekonomi, alltså inte hur mycket exploatören tjänar, utan att projektet kan motivera de ekonomiska riskerna. PEAB har lämnat, Sveriges största bostadsbyggare. Nu krokar vi arm och tar tillsammans projektet i mål.  

I förarbeten till 7 kap 18 f § miljöbalken (prop 2008/09:119, s. 112) anges att avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syften även fortsättningsvis ska kunna tillgodoses närmast vattnet. Järvedstrand glänser när det gäller själva syftet och intentionerna med strandskyddslagstiftningen och följaktligen är projektet helt i linje med strandskyddslagstiftningen! 

Skälen för regeringens förslag: Proposition 2008/09:119 kap 12 Fri Passage s.76. Även om stor restriktivitet bör gälla för att ta i anspråk mark inom strandskyddat område kommer situationer att uppstå när det kan vara motiverat med undantag från strandskyddet, bl.a. för att bygga bostäder. Byggandet helt nära stranden kan innebära att tillgängligheten för allmänheten helt försvinner.

Säkerställa att frågan för fri passage har beaktats är inte att likställa med att den uppfylls överallt. 

Fri passage, idag består den yta som skulle kunna bli fri passage av raserad kaj, grovt förorenad mark och i vattnet förorenade sediment. Lägg därtill två vrak som inte syns men ligger endast 1 m under vattenytan. 

Vi hoppar in i tidsmaskinen och året är 2030: Järvedstrand är ett välbesökt rekreations och bostadsområde i Örnsköldsvik. Jag ser att man badar vid udden och springer på ängarna, det är full match på multisportsplanen och det tjoar från lekplatsen och familjer sitter och fikar. Redan vid första brofästet har en grupp fiskare ställt sig och det tränas vid utegymmet. Det är stor aktivitet vid grillarna och ser att man tar emot en båt vid gästkajen. Framförallt ser jag ett Öppet och Inbjudande område för alla! Välkommen.

Med vänlig hälsning,
Fredrik Nordin, VD BYGGSIGURD AB

2021

Vi jobbar fortfarande mot att få genomföra saneringen av området hösten 2021 men det börjar allt mer bli en dröm, tiden går……

Uppdatering av detaljplanen med beskrivning och underlag är gjorda och vi samt Patrik Jansson, stadsarkitekt har granskat materialet. Vi har påpekat några enkla förtydliganden, snabba ändringar och förväntar oss att de skickar svar till berörda inom kort. Innan mitten av juni 2021. Svar från berörda förväntar vi oss 4 veckor senare med tillägg för 4 veckor semester, alltså 8 veckor senare. Först då ser vi om vi får bygga det vi önskar och kan starta försäljning eller om det krävs mer arbete. 

Granskningen gick ut i mitten av Juni och svar förväntas senast 15 Juli 2021. Dock så antar vi att Länsstyrelsen begär ytterligare fyra veckor på grund av semesterperiod. När vi, Byggsigurd får svaren blir troligtvis i mitten av augusti när alla är tillbaka på jobbet. 

9 July 2021: Svar blir först 10 september – begärt ytterligare 8 veckor och 1 dag! Sanningen är fortfarande att de kommer att läsa igenom och göra arbetet under endast 1 dag kanske 2 dagar. Det går troll i hela systemet! Någon måste ta aktion mot byråkratin den äter upp vårt samhälle, vårt Örnsköldsvik!

VET NI VAD SOM ÄR LOGISKT? ”Om vi varje år fyller på med fler regler och lagar på lokal nivå, riks nivå och EU nivå så kommer tillslut ingen att kunna göra någonting alls!” – ELON MUSK.

Länsstyrelsen Västernorrland och kommunledningsförvaltningen har begärt förlängd svarstid till och med den 10:e september och denna begäran är godkänd.

Länsstyrelsen begär förlängd svarstid på grund av deras behov av andra statliga myndigheters yttranden och kommunledningsförvaltningen på grund av politisk beredning via kommunstyrelsen.

Detaljplanen ställdes ut på samråd 7 april 2020. Fyra veckor senare har kommunen fått in alla åsikter och begäran om kompletteringar från olika myndigheter. Vi på Byggsigurd börjande skyndsamt att jobba med dessa frågor och skickar svar och dokument till kommunen. Mycket direkt nästan allt innan semestern men det är klart att vissa frågor kräver expertkunskap, konsultfirmor och utlåtande av expert eller oberoende parter så en del kom in i augusti. Ett svar till SGI, statens Geologiska Institut tog ända in i oktober innan vi letat rätt på gamla underlag från 1970-84 som hänvisades till som var på vift. Vi fick tag i dem i Sundsvall, de var gjorda av ett företag som är nerlagt sedan länge. Men dessa kompletteringar lämnade vi till sist in nya beräkningar och uppdaterat underlag med uppgifter även från 70- och 80-talet, 19 oktober 2020. Vi väntar på att kommunen skall göra sitt jobb och uppdatera detaljplanen & beskrivningen till detaljplanen och skicka dessa uppdateringar till de som lämnat in begäran om kompletteringar och har haft åsikter om projektet. I verkligheten har kommunen inte haft en handläggare på Järvedstrand sedan april 2020 och tillsatte en ny ett år senare i maj 2021.

Vi tycker att alla åsikterna som lämnats in är bra! 

All data vi kan få använder vi till att förbättra projektet. Vi är mycket måna om att detta projekt skall bli något fantastiskt och vi lyssnar på alla och försöker utveckla området att bli så bra som möjligt för alla. Eller i verkligheten för så många som möjligt.

Projektet byggs av Öviksbor för Öviksbor med lokala råvaror! Vår målsättning är att projektet byggs tillsammans med Örnsködlsviks kommun, entreprenörer och underkonsulter från Örnsköldsvik och målsättningen är världsklass! 

Vårt ansvar som exploatör är att säkerställa att så mycket som möjligt av all skatt vi husköpare betalar hamnar i Örnsköldsvik, våra skolor, infrastruktur, vård och omsorg så att de kommer er till godo. Att företagen i Övik mår bra och genererar arbete för fler. 

Sidan uppdateras löpande