Välkommen till Järvedstrand

Ditt nya hem precis intill kanalen i Järvedstrand. Järved är Örnsköldsviks solsida med en härlig sydvästsluttning ner mot fjärden.

Havsvattenstånd - Grundläggningshöjd

Det är många och komplicerade processer som styr förändringar i havsvattenståndet, såsom tidvatten och väder. Det senaste århundradet har havsvattenståndet höjts, och fortsätter i allt snabbare takt.

Vattenståndet på en plats är effekten av många faktorer som verkar med olika kraft och variation över tiden. Exempelvis vindar, lufttryck, vattnets densitet, landhöjningen och världshavens vattenstånd. Längs de svenska kusterna är det framförallt lufttrycket och vindarna på Nordsjön och Östersjön som påverkar vattenståndet, men även så kallade periodiska svängningar i havsbassängerna. Det innebär i huvudsak att när kraftiga vindar pressat upp vatten mot en kust kommer vattnet att sjunka tillbaka. Rörelsen i vattnet fortsätter ända tills motsatta kusten nås och förhöjer vattenytan där. Så kan det svänga fram och tillbaka ett antal gånger. Fenomenet kallas vattenpendling.Aktuellt havsvattenstånd observeras av SMHI vid 23 stycken havspeglar 
längs Sveriges kuster. Data presenteras under Havsobservationer 
i tabell- och diagramform inom 30 minuter efter mätning.

Klimatförändringar leder till höjda havsnivåer

Mätserierna för havsvattenstånd är långa och därför intressant ur ett klimatperspektiv. En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på och även till att havets temperatur stiger och därmed utvidgar sig. Följden blir alltså en global höjning av havsvattenståndet.

Läs mer om havsvattenstånd som klimatindikator


FNs klimatpanel (IPCC) redovisade år 2007 att den sannolika höjningen från slutet på 1900-talet till år 2100 skulle ligga på 18-59 centimeter. Men nya resultat pekar på att avsmältning av isarna kan ske snabbare än man tidigare trott, och allt fler klimatforskare har börjat tala om en meter som en rimlig bedömning.

I många delar av världen har människor redan börjat uppleva hur havsnivån stiger. I Skandinavien är höjningen inte lika synlig tack vare landhöjningen, som är störst i norr. Men i södra Sverige har havet stigit ungefär 20 centimeter sedan slutet på 1800-talet. Under de senaste 30 åren har ”höjningstakten” ökat till nästan 3 millimeter per år.

Om vi räknar med att världshaven stigit med 4 mm/år ger det 40 cm om 100 år.

För Örnsköldsvik med en landhöjning omta 8 mm/år ger det en landhöjning om 80 cm på 100 år.

Vågornas inverkan: Det är inte rimligt att räkna med högre vågor än 1 meter på grund av det korta avståndet till Domsjölandet, det ger ett tillägg om 50 cm närmast vattenlinjen, halva våghöjden. Vågorna dör fort när de bryter över land och har liten påverkan på hus placerad mer än 5 meter från vattenlinjen. Vågor kommer inte åt området bakom ön och där kan man om man skulle vilja hålla husen lägre. Vi gör ett extra tillägg om 25 cm för vågornas inverkan till totalt 75 cm.

Våra antaganden
Om 100 år har vi 40 cm högre havsnivå i världen, landhöjningen i Örnsköldsvik är 80 cm, högsta högvattnet är 200 cm och våghöjden är 150 cm varav 75 cm ovanför havslinjen. Värsta scenariot är när allt inträffar samtidigt. 40 – 80 + 200 + 75 = 235 cm vid vattenkanten, är husen placerad minst fem meter bakom vattenkanten så dör vågorna och då kan vi räkna bort vågpåverkan – 75 cm = 160 cm. Tar man även hänsyn till att vi högsta uppmätta högvattnet vid Skagsudde om 132 cm var det ungefär 100 cm inne i Örnsköldsviksfjärden, 76%, minskas värsta scenariot med ytterligare 48 cm till 112 cm ovanför dagens vattennivå om 100 år.

Vi har valt att projektera alla strandvillor på 300 cm och kanalvillor på 270 cm ovanför dagens havsnivå samt att vi placerar dem minst fem meter från vattenkant.

Denna bild visar djupet och även vart vi har tagit och analyserat prover av sediment. Där vi har föreslagit badplats på ön är djupförhållandet lämpligt.