Välkommen till Järvedstrand

Ditt nya hem precis intill kanalen i Järvedstrand. Järved är Örnsköldsviks solsida med en härlig sydvästsluttning ner mot fjärden.

Grundläggning

Tomterna ligger i en härlig sydvästsluttning ner mot Öviks-fjärden. Marken består mestadels av fyll vilket dränerar bra men det är ytterligare laster på gammal sjöbotten. Vi har en geoteknisk undersökning från 2016 och 1984 som visar att området är säkert och att det fungerar med normal grundläggning och platta på mark. För flerbostadshus behövs det pålas och det kan även bli aktuellt för någon av de strandnära villorna.

Planen är som alltid att ”lyfta” husen minimalt och lokalt med fyllnadsmassor, för vi gillar att lägga husen ”högst” så att regnvattnet aldrig når husen och lägga ner dränering runt grunden. Vi planerar att lägga de strandnära villorna på 2,7-3,0 meter över havsytan och placeras minst 5 meter från vattenlinjen så att vågenergin dör ut innan de mot all förmodan skulle kunna nå husen. Vi har gjort beräkningar över tid om vilken höjd ovan havsvattenståndet vi skall lägga husen med tanke på kraftigare stormar, oväder, högre vattenstånd i värden och extremare högvatten så kan vi tacka landhöjningen som håller emot, den planerade grundläggningshöjden är tillfredställande.

Passa på och besök Örnsköldsviks museum och kolla in gamla bilder över området, Jerfeds industrihistoria.

Gatan som radhusen ligger efter härstammar från Jerfeds ångsåg och var tidigare ett internt järnvägsspår för att förflytta virke från sågen till uppläggningsplatser för att torka brädorna, se karta på nästa sida.

Plankarta från 1893 som visar uppbyggnaden av sågen som lades ner 1921. Här ser man utformningen av ön som byggdes av bakaved och utfyllnad samt bryggan där de stora segelfartygen la till och lastade virke. 

Sonarbilden tagna från ett bottenundersökningsfartyg som var och undersökte hälsan för Öviksfjärden och då passade vi på att beställa en högupplöst kartläggning av vattnet runt vårt område. Förutom dessa bilder har vi fått hårdhet, markbeskaffenhet och djup noggrant kartlagda. På bilden ser ni antydan av tre sjunkna pråmar och ett plockepinn med sjunkna stockar. Strecket i mitten är rakt under fartyget.

Ovan en härlig bild tagen från Varvsberget.

I bakgrunden så ser ni ett par segelfartyg som ligger för lastning utanför Jerfeds Ångsåg AB, bilden är tagen runt sekelskiftet. Till höger grabbarna som jobbade på sågen.

Parkering vid husen - Ett krav för ett projekt i världsklass!

Vi försöker få till ett område med hög densitet/täthet eftersom vi önskar erbjuda så många som möjligt valet att få bo havsnära och nära centrala Örnsköldsvik. Vi behöver fördela sanering och infrastrukturkostnader på så många som möjligt för att komma ner till priser som Öviksmarknaden kan acceptera. Detta gör att vi närmar oss kvarterstadens täthet men vi bibehåller småskaligheten och vissa säkerhetsaspekter. Detta tillsammans med att det finns många liknande exempel från andra städer gör att vi känner att det är rimliga och motiverade avsteg från Öviks vägnormer. Ett exempel som byggs just nu, seglarbyn i Gustafsberg: http://www.besqab.se/bostaeder/intresseanmaelan/gustavsbergs-hamn/material/

I vårt förslag placeras garaget 3 meter från gata för att säkert kunna backa ut ur garaget samt förhindra att bilar parkerar framför garaget och sticker ut i gatan. Om garage placeras 3 meter från gata bör parkering finnas på tomten framför huset vilket är på sidan av garaget.

Carport: Skall placeras minst 1 meter från gata samt att vägg får startas minst 3 meter från gata. Förslagen vänder dessutom den helt öppna sidan i carporten mot ankommande trafik. Förrådsplaceringen vid strandvillorna är placerad med minst 2 meters avstånd från gata.

Vägområde Gatusektioner

Järvedstrand vägområde mm 170328

Vägområde 7 meter vid kanalvillor och strandvillor med lågt lutande dike integrerat i vägbana med dränerande material/skikt under mark samt dräneringsrör/slang under, med några förbindelser ner till havet. Gatan har infart till hus på endast en sida (ned mot havet) och det lågt lutande diket är på ovansidan, mot stödmur till radhusens bakgård. Det lågt lutande diket, stenkista för dränarande egenskaper och buffert möjliggör att beträda ytan samt upplag för snöväghållning. Den asfalterade ytan blir ca 5 meter bred och det låglutande diket ca 2 meter brett. Det låglutande diket kan ha ett övre skikt av grovt grus eller sten eller liknande lösning som möjliggör att man går på ytan. Framför radhusen är det en stödmur som möter det låglutande diket och vid varje radhus så skall en trappa förbinda gräsmattan vid radhuset med vägområdet nedanför.

Vägområde 7 meter vid radhus och övriga villor med lågt lutande dike integrerat i vägbana med dränerande material/skikt under mark samt dräneringsrör/slang under, med några förbindelser ner mot havet. Gatan har infart till hus på endast en sida (ned mot havet) och det lågt lutande diket är på ovansidan, med slänt mot Järvedsleden. Det lågt lutande diket, stenkista för dränarande egenskaper och buffert möjliggör att beträda ytan samt upplag för snöväghållning.

På grund av att alla gator har infart till hus på endast den sida som vänder sig mot havet så blir det enklare att placera garage 3 meter från gata och ändå behålla en trafiksäker lösning när bilar skall köra in och ut ur garaget. Att placera garaget 3 meter från gata samt ha två parkeringsplatser bredvid garaget gör även att sannolikheten att någon parkerar framför garaget minskar samt att om detta sker så reagerar både grannar och brevbärare vilket gör att detta förmodligen inte sker speciellt ofta. Det är bättre att det är för lite plats så att bilen verkligen inte får plats än att man planerar för garage med parkering framför vilket leder till att fastigheten får mycket mindre tomtyta mot havet.

Carport kan placeras ännu närmare gata utan att störa trafiksäkerheten och med minst 3 meter siktlinje åt båda riktningarna. Detta säkerställer att man tydligt ser ankommande trafik såväl som gående.

Får väghållningens skull hålls carport-taket in minst 1 meter från vägbanan samt att diket utformas för att kunna beträdas och fungera som snöupplag.

Tätheten i området bygger till stor del på att det är små tomter och då väljer vi att prioritera tomt på havssidan av husen samt att göra den andra sidan mindre genom ett mindre avstånd mellan garage/carport och gata men med bibehållen full funktion.

Renderade två bilder som tydligare visar två parkeringar bredvid garage (framför villan).

Bilderna visar:
1. Att det inte är möjligt att parkera framför garaget. – Det kommer inte bli någon som parkerar rakt ut från garaget.
2. Säkert att backa ut från garaget med bra siktlinjer, faktiskt säkrare än vid parkering mellan bilar framför huset om en annan parkerad bil skymmer sikten.

Ön - Fårön - Badön - en stark destination

I vår vision om ett blomstrande bostadsområde öppet för alla är en Ö något speciellt. Den enda ön i Öviksfjärden ;o) Ungefär vad vi föreställer oss visar vi i bilden ovan.

Så här glad blir barnen att de springer sista biten ut till ön! Lägg märke till staketet 1,5 m högt och grinden samt att det kompletteras med livboj och stege för de som ramlar i vattnet.
Primär gång & cykelbana är befintlig och finns på ovansidan av Järvedsleden, bred, fin, säker och asfalterad. En vackrare gång & cykelväg kommer att bli igenom området på blandgata och vidare efter grusvägen in mot stan som går runt oljecisternerna och ner och vidare efter sjögatan in till stan. Två broar på ön för att leda gång & cykelbana via ön och vidare tror inte vi på! Den snabbaste vägen A-Ö är efter Järvedsleden eller igenom vårt område och grusvägen. Flanörer som är ute och går eller tar sig en trevlig cykeltur är ute för att de njuter. De kommer att uppskatta bron till ön och den vackra slingan runt ön och de kommer inte störas av att de återanvänder till samma bro för att komma av ön, tvärtom. Speciellt de som bor här kommer inte gilla inskränkningen på det privata med två broar samt att det tillför onödig komplexitet med öppningsbar bro och kostnader.

Vi har två prover ifrån sedimenten som visar att nästan alla ämnen, föroreningar har låga och godkända värdet förutom ett som har ett moderat värde och ett dåligt värde. Utredning pågår om hur vi skall få till en bra och säker badplats, alltså saneringsåtgärd eller räcker enbart duk och övertäckning.
Vi har även tänkt bevara industriminnen från området, virkesvagn samt bevara fina avsnitt av strand med bakaved.

Fokusområden vid omvandling av området till bostadsområde

SANERING

Fokus är att få till en bra och säker boendemiljö för de boende i området och för alla som kommer och besöker och njuter av ön. Arbete med hur området skall saneras och behandlas för att säkerställa en riktigt bra boendemiljö har pågått sedan 2012, med största arbetet och undersökningar gjorda 2014 och 2015. Kompletterande prover har tagits 2016 och nu 2017 för att komplettera redan gjorda undersökningar samt svara på de frågor som uppkommit och provtagning av angränsande områden. Vi är mycket nöjda med de föreslagna saneringsåtgärderna som tagits fram och vi kommer att sanera området tillsammans med Holmen som till stor del är ”ägare” av föroreningarna. En paragraf 28 anmälan kommer att lämnas in innan semestern 2017. Området kommer att bli helt säkert att vistas och framförallt bo i, det är en ganska enkel gräv bort sanering. Vi hänvisar till arbete som SWECO utfört tillsammans med RGS90 samt den kommande §28 anmälan till Länstyrelsen som innehåller en tydlig beskrivning om hur saneringen kommer att genomföras och hur resultatet säkerställs.

”Samanfattningsvis så bedöms inga hinder föreligga, varken ekonomiskt eller tekniska, för att detaljplaneområdet ska kunna omvandlas till ett lämpligt bostadsområde avseende hälsa och miljö.” PM – Detaljplan Järvedstrand, SWECO 2017-04-03. Samt kommunen och Länsstyrelsen.

GEOTEKNIK

WSP har tagit fram ett PM Planeringsunderlag Geoteknik 2016-09-15 och kompletterat 2017-02-24. Den totala belastningen av markytan och jordlagren bedöms inte vara något problem för stabiliteten. Stabiliteten bedöms därför vara tillfredställande. En grov stabilitetsberäkning har utförts i området där marken bedöms ha den lägsta säkerheten och tillfredställande säkerhet för nybyggnation uppnåddes. Sedimenten i området bedöms vara överkonsoliderad. Dvs för laster från lättare byggnader kommer inga nämnvärda sättningar att uppstå.
Finns även en geotekniskt undersökning från 1984 som gjordes innan industrihallen byggdes.

WSP Group.

TRAFIK, VÄG, GÅNG OCH CYKELVÄG

SWECO har tagit fram ett PM Trafikutredning Järvedstrand, 2016-10-13. De visar på lite olika möjligheter på infart och gång och cykelpassage av Järvedsleden. Vi är öppna för alla alternativ i utredningen och i diskussioner med kommunen. Vi är öppna för att bidra mer ekonomiskt för en säkrare planskild lösning t.ex en gång och cykeltunnel.

SWECO och Kommunen.

AKUSTIK

ÅF har tagit fram en Rapport A Trafikbuller Järvedstrand, 2017-03-08. Rapporten visar på de utmaningar området har i form av buller från Järvedsleden samt hur man avskärmar på bästa sätt. Utformning av hus och placering av sovrum är gjorda för att minimera störning från leden. Vi har även en äldre undersökning av området gjord av Realistic Form Noice, 2005-11-09. Planen är att göra ett bullerplank som är ca 100 meter långt och hus och lägenheter nära leden har tillgång till rum som är minst 10 dB tystare.

ÅF och Realistic Form Noice.

VA

Här har vi en förstudie från SWECO VA Järvedstrand, 2016-07-12 samt ett positivt utlåtande från MIVA 2016-07-06. Planen är att ansluta till kommunens VA-nät.

SWECO Enviroment och Miva.

ARKITEKT OCH PLANARBETE

Skisser och förslag till kommande detaljplaneändring görs av Fredrik Nordin, Byggsigurd och Stefan Schünemann, S8M Arkitekter i samråd med främst Patrik Jansson, Stadsarkitekt på kommunen. Detaljplaneskisserna värderar vi som ett levande dokument och anpassas för att bli så bra som möjligt för de som flyttar till området, för samhället och att anpassas till övrig service. Målsättningen är inget annat än världsklass!

STRANDSKYDD

Industrimark med upphävt strandskydd skapar förutsättningar för fortsatt delvis upphävt strandskydd. Fokus på att skapa höga kvaliteter med tydliga gränser mellan privata och publika ytor. Hög kvalitet på de publika ytorna och samtidigt respektera det privata. Minimera gråzoner och semi-publika ytor, för att alla skall känna sig välkomna till de publika ytorna.
Området erbjuder bra promenad och cykelstråk samt kvaliteter som en härlig rekreations ö och multisportsplan för spontanidrott och en liten lekpark. Ön har ett vackert promenadstråk och joggingspår runt ön. och vår målsättning är att ön även innehåller en badplats, solbad, utegym, torrtoa, grillplats och möjlighet för gästande att lägga till med båt.

Dagens industriområde är privat och får ej beträdas av obehöriga. Liknande gäller även för området som vi önskar exploatera nära Järveds herrgård. Det är en fin gräsmatta, trädgårdsland, planteringar och ett litet lusthus på den tomten och alla tror att den är privat och tillhör herrgården. Vi vill göra området tillgänglig för alla! Hela projektet bekostas av de exklusiva och privata strand- och kanal-tomterna som planeras i området och är en nödvändighet för projektets genomförande. Jämfört med PEABs projekt där de inte nådde tillräcklig finansiering för att räkna hem alla kostnader har vi utökat antalet privata exklusiva havstomter. Utan privata, exklusiva tomter kan vi inte motivera de priser som krävs för att vi skall kunna räkna hem projektet och då faller accessen till vattnet för alla!

SÄKERHET

Utmaningar i området är hög fart och mycket trafik på Järvedsleden samt hur vi hanterar säkerhet vid vattenkanten. Vi minimerar accessen till djupt vatten via förskolestängsel med grind och övrig kontakt mot vatten är det ingen kaj utan grundare vatten. Installeras även livräddningsutrustning. På de privata tomterna är det upp till blivande fastighetsägare och förslag finns. Alla kajkanter hålls på max 1,4 m höjd för att undvika höga fall ner på isen, vid högre kaj på privata tomter installeras räcken.

Området skall kopplas till alla noder och service i Järved!

Säkerhet för barnen i området är av yttersta vikt och har störst uppmärksamhet i utformningen av området. Det är barnen som leker, busar och hittar på hyss tillsammans med sina kompisar som utnyttjar bostadsområdet mest! Det är här de växer upp! Våra största utmaningar är djupt vatten och hög fart på Järvedsleden. Vi vill få till en säker access till Järvedscentrum från bostadsområdet via en gångtunnel, om inte vill vi få sänkt hastighet från nuvarande 70 km/h till 30 km/h vid övergångstället.

bryggor och annan vattenverksamhet

Kontakt med Länsstyrelsen är etablerad inför pålning och andra vattenarbeten som kommer att behöva göras, s.k. vattenverksamhet. Speciellt vid sanering men även vid pålning av nya kajer.
När tiden är mogen kommer det att skickas en ansökan om vattenverksamhet, troligtvis i olika etapper.